Uniți suntem puternici, suntem SRATI!

GDPR

speakers

speakers

SRATI 2024

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016 / 679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”). 

Ne face plăcere să vă comunicăm că ne-am aliniat noilor cerințe, respectând prevederile Regulamentului UE privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal. 

Compania Ralcom Exhibitions srl colectează și prelucrează date cu caracter personal în scopul exclusiv de realizare a serviciilor angajate în conformitate cu obiectul său de activitate.

În contextul participării la un eveniment medical, certificatul de participare cu puncte EMC va fi validat de către instituțiile naționale / internaționale autorizate în vederea creditării doar în baza listei de participare transmisă de compania PCO. 

Conform deciziei nr. 12 a CMR din 12 / 2018, Art. 11. – aliniat (c), organizatorul unei Conferințe, al unui Congres sau al oricărui alt tip de eveniment științific are obligația ca după terminarea programului de EMC să trimită Colegiului Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale lista participanților, în format electronic, care trebuie să cuprindă următoarele rubrici: numele și prenumele, specialitatea, gradul profesional / didactic și CUIM-ul (Codul Unic de Identificare a Medicului).

De asemenea, pentru a vă transmite informații legate de desfășurarea evenimentului (accesul în locație, informații legate de program și speakeri, termenele limită pentru înregistrare sau pentru înscrierea contribuțiilor științifice, oferta de cazare etc.) și de participarea dvs. la eveniment, vor fi necesare date precum adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon.

Refuzul de a ne furniza datele personale ori de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal ne va împiedica să ne îndeplinim în mod corespunzător obligațiile, ceea ce ne va aduce în imposibilitatea de a mai putea furniza pentru dvs. serviciile solicitate.

Ce fel de date prelucrăm? Cu ce scop le prelucrăm? Care sunt drepturile dumneavoastră?

Pentru răspunsuri detaliate la aceste întrebări, vă rugăm să consultați regulamentul și nota de informare disponibile mai jos.

Aveți posibilitatea de a reveni oricând asupra acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal și, de asemenea, puteți solicita orice informații suplimentare referioare la datele dumneavoastră prin transmiterea unei notificări scrise la adresa protectiadatelor@ralcom.ro.
 
Prețuim relația cu toți clienții, partenerii și furnizorii noștri, pe care îi asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru menținerea unei relații optime de colaborare.

Pentru orice informații suplimentare privind regulamentul GDPR, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail protectiadatelor@ralcom.ro.

Proprietatea intelectuală

Dreptul de proprietate intelectuală asupra conținutului (reprezentat de logo-uri, grafică, simboluri comerciale, imagini, video-uri, text, dar și aspectul general al site-ului) și materialelor în legătură cu Evenimentul aparține PCO – Ralcom Exhibitions SRL. Participanților la eveniment, dar și vizitatorilor site-ului, le este interzis să copieze, să altereze, să modifice, să stocheze, să publice, să transfere, să vândă ori să distribuie conținutul prezentat pe site în scop comercial. Preluarea, reproducerea ori utilizarea conținutului disponibil pe site ori a materialelor în legătură cu Evenimentul, fără acordul scris, prealabil și expres al PCO – Ralcom Exhibitions SRL reprezintă încalcarea dreptului de proprietate intelectuală și intră sub incidența Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Utilizarea imaginii/Cesiunea drepturilor
În scopul realizării campaniilor de promovare și educație medicală, Organizatorii necesită cedarea din partea participantului a drepturilor sale patrimoniale și a drepturilor conexe asupra imaginii, dar și acordul participantului ca orice drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de proprietate asupra materialelor și datelor rezultate în legătură cu realizarea înregistrărilor video, a fotografiilor ori a transmisiilor online vor rămâne în proprietatea Organizatorilor.

În acest sens, prin înregistrarea la eveniment și bifarea opțiunilor de acord cu privire la politicile societății PCO, participantul își exprimă acordul expres și neechivoc pentru cesionarea drepturilor sale patrimoniale și a drepturilor conexe asupra imaginii sale. Totodată, participantul își exprimă acordul expres pentru cesionarea drepturilor sale patrimoniale și a drepturilor conexe asupra imaginii sale către Organizatori în vederea promovării Evenimentului prin oricare dintre modalitățile alese de aceștia (publicații, broșuri, mass-media, social media, site PCO, site societate științifică organizatoare, site Eveniment, internet etc.) și care nu mai necesită nicio altă autorizare prealabilă sau ulterioară din partea sa. Cedarea drepturilor rezultate din imaginea participantului se face cu titlu gratuit, termenul de cedare fiind nelimitat în timp.De asemenea, participantul ia la cunoștință și este de acord prin înregistrarea și participarea la eveniment ca orice eventuale imagini / fotografii / înregistrări video ale persoanei sale care au fost preluate de Organizatori în cadrul Evenimentului desfășurat în format fizic sau online, să poată fi difuzate pe perioada derulării Evenimentului, cât și să poată fi folosite ulterior cu scopul promovării Evenimentului. În acest sens, oricare înregistrări video, transmisii live, fotografii ale persoanei sale, ori alte asemenea informații livrate în cadrul Evenimentului în legătură cu imaginea sa etc., vor rămâne în proprietatea Organizatorilor și vor putea fi folosite de aceștia în concordanță cu scopul exprimat prin acest acord. Astfel, orice drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de proprietate asupra materialelor și datelor rezultate în legatură cu realizarea înregistrărilor video, a fotografiilor ori a transmisiilor online vor rămâne în proprietatea titularului care deține dreptul de proprietate asupra lor, respectiv în proprietatea Organizatorilor.În situația în care participantul va refuza prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus, având în vedere caracterul eșențial / obligatoriu al acestora pentru desfășurare a evenimentului, refuzul va da dreptul Organizatorilor de a restricționa accesul la Eveniment.

Limitarea răspunderii
Organizatorii și societatea PCO – Ralcom Exhibitions SRL nu pot fi traşi la răspundere pentru pierderi, vătămări sau pagube materiale înregistrate pe perioada evenimentului, oricare ar fi cauza acestora, cu condiția ca acestea să nu fie rezultatul unei culpe din partea Organizatorilor ori a societății PCO – Ralcom Exhibitions SRL. Dacă, din motive independente de voinţa și capacitatea Organizatorilor sau care nu pot fi controlate (pandemii, acte de terorism, calamități naturale, războaie, greve, restricții legale, întreruperea curentului electric sau a conexiunii internet în timpul derulării manifestării) se modifică perioada sau locul de desfăşurare a evenimentului ori programul ştiinţific sau chiar este anulat evenimentul, Organizatorii se obligă să reprogrameze, în măsura posibilităţilor, orice acţiune anunţată sau să găsească o altă locaţie, dar nu pot fi traşi la răspundere pentru costurile, pagubele sau cheltuielile suplimentare înregistrate de participanţii înscrişi.Dacă, din diverse motive obiective, justificate, precum şi cu anunţarea prealabilă în scris a participanţilor, Organizatorii decid să aducă modificări structurii anunţate a evenimentului (incluzând orice detalii de organizare), aceştia nu vor fi responsabili pentru costurile de transport, cazare sau de orice altă natură suportate deja de participanţi.  Organizatorii pot în orice moment să stabilească alte reguli și regulamente (cu efect imediat) în legătură cu orice aspect cu privire la desfășurarea SRCP 2023, având ca scop organizarea în cele mai bune condiții a evenimentului.În acest sens, participanții înscriși la eveniment au obligația de a le respecta și de a se conforma acestora. Orice completare / modificare privind organizarea evenimentului va fi adusă, în timp util, la cunoștința participanților.

Tarife și plăți
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Notă de informare

Legea aplicabilă
Termenii și condițiile reprezintă acordul încheiat între utilizatori ai site-ului/ participanți și PCO – Ralcom Exhibitions SRL. Legea aplicabilă acordului este legea română. În cazul unor litigii născute din încălcarea termenilor și condițiilor vor fi soluționate conform legii române. Litigiile pot fi soluționate fie pe cale amiabilă, fie prin mediere ori prin recurgerea la instanțele judecătorești competente, anume instanțele judecătorești din București.

Documentul pe care îl parcurgeţi vă prezintă politica societăţii privind modul de colectare şi gestionare a datelor cu caracter personal, astfel cum aceste proceduri sunt reglementate de Regulamentul (UE) 2016 / 679 aplicabil din 25 mai 2018, cu privire la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice întrebare sau nedumerire în privinţa termenilor utilizaţi mai jos sau asupra oricăror alte probleme legate de modul în care noi înţelegem să păstrăm confidenţialitatea datelor dvs., vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: protectiadatelor@ralcom.ro

Prin intermediul serviciilor prestate, societatea Ralcom Exhibitions srl prelucrează date cu caracter personal în scopul exclusiv de realizare a serviciilor angajate în conformitate cu obiectul său de activitate cu fiecare partener contractual. În acest sens și în temeiul dispozițiilor Regulamentul (UE) 2016 / 679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, societatea Ralcom Exhibitions srl are datoria de a respecta toate obligațiile sale conform legislației aplicabile privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și orice alte reglementări de drept român sau european privind protecția datelor personale.

Cu acest scop, societatea Ralcom Exhibitions srl adoptă prezentul Regulament privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal prin care informează partenerii, beneficiarii și salariații săi că este angajată în a menține strict confidențiale toate informațiile cu caracter personal colectate și nu va dezvălui informațiile cu caracter personal, cu excepția angajaților săi și contractorilor care lucrează la sediul său, care au nevoie de aceste informații pentru realizarea serviciilor contractate cu beneficiarii săi. Angajații și contractorii societății Ralcom Exhibitions srl au fost instruiți și îndrumați la rândul lor să păstreze caracterul confidențial al acestor date. 

Totodată, societatea Ralcom Exhibitions srl nu va dezvălui, transmite sau pune la dispoziţia terților informații cu caracter personal decât dacă aceste dezvăluiri, transmiteri sau puneri la dispoziția terților au fost aprobate prin consimțământul persoanelor ale căror date sunt prelucrate.

Prin implementarea unor măsuri necesare din punct de vedere operațional, tehnic și organizațional care se impun pentru protecția informației cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, modificărilor și dezvăluirilor sau accesului neautorizat la datele personale, societatea Ralcom Exhibitions srl garantează securitatea acestor date și eliminarea oricăror riscuri rezultate din divulgarea informațiilor cu caracter personal.

Societatea Ralcom Exhibitions srl monitorizează regulat eficiența standardelor de protecție și securitate a datelor personale, evaluând și adaptându-se permanent la riscurile posibile care ar putea altera integritatea, securitatea sau confidențialitatea informațiilor cu caracter personal. De asemenea, societatea Ralcom Exhibitions srl se asigură de respectarea programelor de securitate de către angajații și contractorii săi.

Reguli principale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor

În scopul colectării datelor personale, societatea Ralcom Exhibitions srl desemnează utilizatori autorizați pentru operațiunile de colectare, introducere și păstrare de date cu caracter personal într-un sistem informațional.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se face numai de către utilizatori autorizați desemnați de societatea Ralcom Exhibitions srl.

Societatea Ralcom Exhibitions srl aplică măsuri pentru ca sistemul informațional să înregistreze cine a făcut modificarea, data și ora modificării. 

Stocarea datelor

Ralcom Exhibitions srl va păstra datele cu caracter personal numai pentru perioada realizării scopului prelucrării și numai pentru utilizarea lor în scopul pentru care au fost colectate.

La expirarea termenului pentru stocarea datelor în scopul prelucrării, datele cu caracter personal vor fi șterse, distruse sau vor putea fi transformate în date anonime atunci când ele vor putea fi utilizate în scopuri statistice sau științifice.

Accesul la datele personale

Accesul asupra datelor personale stocate în sistemul informativ va fi restricționat și permis doar acelor persoane care dețin o parolă de acces.

Societatea Ralcom Exhibitions srl securizează accesul la sistemele de operare și aplicații, precum și interdicția accesului îndepărtat către și din sistemele sale, prin dezactivarea comunicării la distanță la nivelul sistemului de operare, dacă nu există nevoia unei operații prin controlul riguros al accesului prin intermediul aprobărilor, controalelor regulate ale logărilor și operațiunilor efectuate.

Execuția copiilor de siguranță

Societatea Ralcom Exhibitions srl execută copii de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal, precum și ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate / electronice. Utilizatorii care execută aceste copii de siguranță sunt numiți de societatea Ralcom Exhibitions srl, într-un număr restrâns. 

Copiile de siguranță sunt stocate în locuri diferite decât cele unde sunt păstrate datele personale folosite în activitatea curentă.

Accesul la copiile de siguranță este monitorizat.

Instruirea personalului

În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor, societatea Ralcom Exhibitions srl efectuează informarea utilizatorilor cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcţie de specificul activității utilizatorului.

Utilizatorii din partea societății Ralcom Exhibitions srl care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți asupra confidențialității acestor date și sunt obligați să respecte secretul acelor date.

În temeiul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016 / 679  cu privire la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, persoanele în cauză beneficiază de: dreptul de acces și intervenție (rectificare) asupra datelor, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de a cere transferul datelor către alte organizații, dreptul de a cere ștergerea datelor colectate.

Societatea Ralcom Exhibitions srl se menține permanent informată asupra cerințelor legale pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal, iar procesul de prelucrare folosit de către societate este conform cu legile și reglementările în vigoare privind confidențialitatea și securitatea.

Datele personale înregistrate prin intermediul site-urilor RALCOM

Ce fel de informaţii colectăm de la aplicanți?

RALCOM colectează informaţie de la utilizatorii săi în următoarele modalităţi: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-urile RALCOM, precum şi prin intermediul cookie-urilor. 

Informaţie furnizată direct de utilizator: Atunci când aplicanții noștri recurg la un serviciu furnizat de RALCOM, aceștia vor putea fi întrebați care este numele lor, care este adresa de e-mail şi li se va putea putea cere și alte informaţii personale.

Informaţie din raportul de trafic al serverului: Atunci când un aplicant vizitează un site web, acesta dezvăluie anumite informaţii despre el, precum adresa sa de IP, ora vizitei, locul de unde s-a intrat in site-urile noastre RALCOM, ca şi alţi operatori, înregistrează această informaţie. 

Cookie-uri: În ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noştri, RALCOM poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea şi urmărirea preferinţelor aplicanților săi. Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a putea identifica aplicanții săi şi pentru a putea furniza informaţii şi servicii bazate pe preferinţele pe care fiecare aplicant le-a exprimat în vizitele sale anterioare. De asemenea, reţele terţe de publicitate online pot folosi cookie-uri pentru a putea adapta mesajele publicitare în funcţie de preferinţele fiecărui aplicant. Cookie-urile sunt fişiere de tip „.txt”, oferite browser-ului dvs. de un server web şi stocate apoi pe hard-discul computerului fiecărui aplicant. Folosirea cookie-urilor este un standard actual la multe dintre site-urile importante pe care aplicanții le pot vizita. Majoritatea browser-elor sunt setate să accepte cookie-uri. Dacă aplicanții preferă acest lucru, atunci ei vor putea reseta browser-ul fie pentru a-i anunța ori de câte ori primesc câte un cookie, fie chiar să refuze acceptarea cookie-urilor. Trebuie însă să aflaţi că unele secţiuni ale site-ului nostru nu vor putea fi vizualizate normal dacă aplicantul va seta browser-ul său să respingă cookie-urile.

Trebuie, de asemenea, luat în seamă că ori de câte ori sunt dezvăluite în mod voluntar informaţii personale în mediul de comunicare online, forumurile online, programul de e-mail, programul de FTP, grupurile de discuţii, serviciile de chat, informaţia dezvăluită poate fi uşor colectată şi folosită de persoane neautorizate. Deşi RALCOM face tot posibilul să protejeze informaţia  personală a fiecărui aplicant, RALCOM nu va putea asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informaţie pe care aplicanții  îl transmit, astfel încât transmiterea informaţiei într-un mediu inadecvat se face pe propriul risc din partea aplicantului. De asemenea, aplicantul trebuie să înțeleagă că este unicul responsabil pentru menţinerea secretului informaţiilor (parole, nume de utilizator etc.), legate de conturile pe care le-a dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

Cum şi când este folosită informaţia?

RALCOM foloseşte informaţia colectată de la aplicanți în mai multe feluri, în funcţie de tipul de informaţie colectat:

Informaţie furnizată direct de utilizator: această informaţie este folosită doar în scopul personalizării serviciilor oferite şi a verificării identităţii aplicantului în vederea executării eventualelor contracte între aplicant şi societatea noastră în urma folosirii de către aplicant a serviciilor online dezvoltate de noi.

Informaţie colectată din raportul de trafic al serverului RALCOM: acest tip de informaţie ne ajută să identificăm care secţiuni ale site-urilor noastre sunt secţiuni de interes pentru utilizatori. RALCOM colectează, de asemenea, adresele IP ale utilizatorilor săi în scopul administrării sigure a sistemului nostru informatic, în scopul evitării activităţilor infracţionale şi, nu în ultimul rând, în scopul comunicării şabloanelor tipizate anonime ale utilizatorilor către clienţii noştri de publicitate.

Informaţie colectată prin intermediul cookie-urilor: RALCOM foloseşte cookie-uri pentru a permite aplicanților folosirea cât mai utilă a serviciilor noastre şi în scopul obţinerii de informaţii statistice care să ne permită îmbunătăţirea serviciilor noastre. Cookie-urile (aşa cum au fost ele definite mai sus) vor permite să salvăm parolele de acces şi preferinţele aplicanților, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să le introducă din nou data viitoare când vor vizita site-urile noastre.

Cum protejăm noi informaţia colectată de la aplicanți?

Confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor colectate de la aplicanți sunt de o importanţă deosebită pentru noi. RALCOM nu oferă informaţia colectată unor terţi fără consimţământul  expres şi prealabil din partea fiecărui aplicant. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noştri, pe care o vom oferi către terţe reţele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include nicio informaţie identificabilă personal despre nici un utilizator individual.

Accesul aplicanților la anumite servicii şi informaţii din cadrul site-ului este protejat de o parolă. Este recomandat ca aplicanții să nu dezvăluie nimănui această parolă. RALCOM nu va cere niciodată parola conturilor aplicanților în mesaje sau telefoane nesolicitate. Deci, aplicanții vor fi sfătuiți să nu dezvăluie această parolă persoanelor care cer acest lucru. Aplicanții sunt sfătuiți, de asemenea, să închidă fereastra browser-ului în care au lucrat la sfârşitul navigării lor în site-urile sau serviciile furnizate de RALCOM.

Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informaţiile personale ale aplicanților ori la corespondenţa acestora atunci când lucrează într-o reţea de computere aflată într-un loc public (în cafenelele internet, spre exemplu).

Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor noastre de a proteja informaţia personală, RALCOM nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de fiecare aplicant către noi, către şi de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Pentru asta, aplicanții noștri sunt avertizați că orice informaţie trimisă către noi se va face pe propriul lor risc.

Cu toate acestea, garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislaţia română în vigoare.

Cine are acces la informaţia colectată de la aplicanți?

Prin excepţie de la cazurile expuse mai sus, RALCOM nu va dezvălui niciun fel de informaţie identificabilă personal despre utilizatorii săi către terţe părţi fără a primi mai întâi consimţământul expres al utilizatorilor în această privinţă.

În acelaşi timp, însă, RALCOM poate dezvălui informaţii identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor şi intereselor RALCOM.

În concluzie, atunci când aplicanții noștri vor accesa site-urile RALCOM și li se va cere să ne dezvăluie informaţii despre ei, aceste informaţii vor fi dezvăluite doar prin intermediul site-urilor RALCOM, cu excepţia cazului când serviciul sau informaţia respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu.

De fiecare dată, însă, când un astfel de serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site, aplicanții vor fi  informați asupra acestui lucru. În ideea de a furniza servicii la standarde cât mai înalte, este necesară partajarea informaţiilor personale cu site-ul sau serviciul co-partener. 

Dacă aplicanții nu vor dori ca aceste date să le fie partajate, vor putea proceda în consecinţă prin a nu permite transferul datelor, prin neutilizarea acelui serviciu specific.

Dacă aplicanții aleg, însă, să accepte partajarea datelor, trebuie să fie informați că funizorii serviciului în parteneriat pot avea practici separate de confidenţialitate şi de colectare a datelor. RALCOM nu are niciun fel de control şi nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidenţialitate.

Cum putem corecta erorile din datele colectate de la aplicanții noștri?

Dacă aplicanții vor crea un cont la unul dintre serviciile noastre, acestora li se va putea trimite un e-mail de confirmare prin care să le fie oferite detaliile noului lor cont. Mesajul de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail furnizată şi va descrie modalităţile prin care aplicantul poate modifica sau şterge datele contului pe care tocmai l-a creat. Aplicanții sunt sfătuiți să păstreze acest e-mail de confirmare, mai ales că acesta conţine şi informaţii care vor putea fi utile atunci când apar probleme în accesarea serviciilor noastre.

Partajarea informaţiilor către terţi

Site-urile RALCOM pot folosi serviciile unor companii de advertising pentru stabilirea ţintelor publicitare şi susţinerea de campanii publicitare şi alte mesaje specifice activităţii de marketing. Pentru aceasta, aceste companii pot colecta date anonime prin intermediul cookie-urilor. În măsura în care acest lucru se va întâmpla, RALCOM va include în acordul său de confidenţialitate link-uri către acordurile de confidenţialitate ale reţelelor de advertising partenere.

Certificări

1. Anterior intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016 / 679 cu privire la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date Ralcom Exhibitions srl a fost acreditata ca operator de date cu caracter personal, conform Notificărilor nr. 26827 / 28.11.2011 & nr. 26824 / 28.22.2012.
 
2. Ralcom Exhibitions srl și-a implementat și certificat pentru prima oară Sistemul de Management al Calității ISO în anul 2007 (ISO 9001:2008), fiind recertificat cu marca de acreditare DAkkS în data de 19.02.2019 (ISSO 9001:2015), prin organizația Intertek.
 
Compania Ralcom Exhibitions srl lucrează într-un sistem de management bine implementat, ceea ce se poate observa și din colaborările îndelungate pe care le avem cu clienții noștri.
 
Intertek este o organizație mondială de servicii tehnice, dedicată reducerii riscurilor clienților prin furnizarea serviciilor de certificare a sistemelor de management, inspecții tehnice, training,  audituri sociale, teste de laborator atât la un nivel global, cât și la nivel local. 
 
Astăzi, Intertek operează în peste 1.000 de locaţii, aflate în mai mult de 100 de ţări și se află în rândul celor mai mari 3 organizații  din domeniu. 

Date de contact

Acest website este administrat de Ralcom Exhibitions srl, companie românească cu capital privat care poate fi contactată la adresa:
Str. Răspântiilor nr. 20 A
020548 Bucureşti - 2, România

Program: Luni - Vineri, 09:00 - 18:00

Telefon:
+40 21 - 210 58 14
+40 21 - 210 65 40
 
Fax:
+40 21 - 212 27 02
 
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal emisă de operatorul Ralcom Exhibitions srl, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016 și a propriilor politici adoptate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Ralcom Exhibitions srl, în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează cu bună credință, prin mijloace automatizate și manuale, datele cu caracter personal, respectând dispozițiile legale în materie din domeniul protecției datelor cu caracter personal și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt următoarelenumele și prenumele, domiciliul, seria, numărul și emitentul CI / BI / Pașaport, numărul de telefon, e-mailul, imaginea, semnătura sau orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor de mai jos.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele SCOPURI: încheierea și desfășurarea relației contractuale cu Ralcom Exhibitions srl pe baza cererii de furnizare a serviciilor și produselor oferite de Ralcom Exhibitions srl; pentru trimiterea de newslettere / alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor / serviciilor companiei prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv e-mail, sms, telefonic, în cazul în care ați exprimat un astfel de acord; pentru a procesa înregistrările și rezervările hoteliere pentru evenimentele organizate prin compania Ralcom Exhibitions srl în calitate de  PCO – Professional Congress Organizer; pentru transmiterea comunicărilor referitoare la evenimentul pentru care s-a efectuat înregistrarea/cazarea/înscrierea rezumatului prin e-mail sau telefon (confirmări de înregistrare, atenționări de plată, solicitări documente doveditoare, solicitări clarificări rezumate, detalii logistice ale participării, etc.), pentru facilitarea interacțiunii virtuale în cazul evenimentului online organizat prin Ralcom Exhibitions srl – PCO (întâlniri virtuale cu ceilalți participanți la eveniment și / sau parteneri și expozanți prin accesarea imaginii video, teleconferințe, schimb de mesaje text cu ceilalți participanți / parteneri, schimb online de detalii de contact cu ceilalți participanți / parteneri, participarea la sesiuni de întrebări și răspunsuri, chestionare de feedback pentru sesiuni / eveniment); pentru a furniza datele colectate către terțe părți în vederea: evaluării rezumatelor științifice, realizării programului științific de către o comisie de specialiști din domeniu desemnată de organizatorul științific al evenimentului, realizării culegerii de rezumate, creditării EMC de către instituțiile naționale și internaționale autorizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor TEMEIURI juridice, cum ar fi: în baza consimțământului liber exprimat, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul UE nr. 679 / 2016; pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte și în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (ex. furnizarea produsului sau serviciului solicitat, comunicarea cu persoana vizată în vederea executării contractului), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE nr. 679 / 2016;  pentru respectarea unor obligații legale care îi revin companiei Ralcom Exhibitions srl (ex. efectuarea raportărilor către autoritățile competente, întocmirea și păstrarea / arhivarea documentelor financiar-contabile (ex: facturi) conform legii etc.), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul UE nr. 679 / 2016; în scopul intereselor legitime urmărite de Ralcom Exhibitions srl sau ale terților (ex. îmbunătățirea serviciilor Ralcom Exhibitions srl, promovarea serviciilor proprii, recuperarea creanțelor aferente relației contractuale încheiate, asigurarea securității persoanelor, dar având în vedere întotdeauna protejarea intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul UE nr. 679 / 2018.

Refuzul de a ne furniza datele personale ori de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal ne va împiedica pe noi, Ralcom Exhibitions srl, să ne îndeplinim în mod corespunzător obligațiile noastre, fapt ce poate avea drept consecință imposibilitatea de a mai putea furniza serviciile solicitate.

Consimțământul exprimat pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi revocat în orice moment și la orice dată ulterioară, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, ce va fi expediată la adresa protectiadatelor@ralcom.ro sau la adresa poștală din București, sector 2, Str. Răspântiilor nr. 20A. Revocarea consimțământului după momentul colectării datelor cu caracter personal nu înlătură dreptul legal de utilizare a datelor pentru perioada anterioară retragerii consimțământului. 

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale va fi realizată pe întreaga perioadă de valabilitate a consimțământului exprimat pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și până la data la care consimțământul va fi retras la cererea persoanei vizate.

În situația în care persoana vizată își va retrage consimțământul, începând cu momentul retragerii acestuia, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în scopul pentru care au fost colectate.

Destinatarii datelor, operatori și persoane împuternicite

Datele personale vor putea fi dezvăluite sau transferate în scopurile de mai sus, către angajații / colaboratorii / partenerii / furnizorii companiei Ralcom Exhibitions srl ori către companii afliliate acesteia și care vor fi ținuți la rândul lor de respectarea unor obligații de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competențelor acestora și a legislației aplicabile (ex. ANAF, ITM, ANSPDCP, organe de cercetare penală etc.) în vederea îndeplinirii obligațiilor privind legislația fiscală, legislația muncii și altele, după caz.

În conformitate cu art. 15-21 din Regulamentul UE nr. 679 / 2016, vă informăm că fiecare participant are următoarele DREPTURI cu privire la datele personale: dreptul de acces la date și de a solicita o copie a acestora; dreptul de rectificare a datelor; dreptul de a solicita ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor; dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, vă informăm că potrivit art. 7 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 679 / 2016, fiecare participant are dreptul de a-și retrage oricând consimțământul acordat pentru trimiterea de newslettere sau comunicări cu scop de marketing.

Pentru  exercitarea acestor drepturi sau pentru orice altă solicitare legată de datele cu caracter personal, se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Ralcom Exhibitions srl la adresa: București, sector 2, Str. Răspântiilor nr. 20A, sau direct pe e-mail la protectiadatelor@ralcom.ro.

În cazul în care se va adresa o solicitare de exercitare a drepturilor privind protecția datelor, Ralcom Exhibitions srl va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condițiile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679 / 2016.

În situația în care se va aprecia că au fost încălcate drepturile în legătură cu datele personale, vă informăm că poate fi adresată o plângere în acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, sector 1, Bdul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30.

Rămâneți la curent cu ultimele noutăți

Abonare newsletter

Organizator

Sub patronajul

Parteneri Științifici

Management Eveniment

Urmăriți conturile de social media pentru informații relevante privind Congresul Național SRATI 2024.